اسامی همکاران متقاضی شرکت در همایش دبیران ریاضی از ناحیه 2

١

نوروز بهرامی

١١

رامین میر نجمی

 21

   سید جلیلی

٢

کریم مولود پور

١٢

رقیه ناموری

 22

خانم رابری 

٣

انور مختاری

١٣

   حیدری کیا

 23

 // اعطایی

۴

آقای  بکتاش

١۴

لعیا رسولدخت

 24

 // جلیل زاده

۵

//  سیف نژاد

١۵

عزیزه شریف

 25

 // قارسی

۶

//  اقبالی

١۶

مرضیه غنی زاده

 26

 //پارسایی فرد

٧

 //  بیرام زاده

١٧

حصاری

 27

موسی قلیزاده 

٨

آقای جلالی

 ١٨

 خانم مولایی

/ 1 نظر / 21 بازدید
علي پور

موفقيت تان را ارزومندم حضور اقايان انور مختاري وبكتاش سلام مخصوص دارم .من هم مثل شما قبلا در ناحيه 2 معلم رياضي بودم.و به ناحيه 2 تعصب دارم. علي پور از تهران