سوالات هماهنگ ریاضی 1 ناحیه 2

1-    اعداد گویا را می توان به صورت تقسیم یک عدد ............ بر یک عدد ........... نمایش داد.

2-    فاصله ی نقطه ی نظیر یک عدد حقیقی روی محور اعداد تا مبداء را .................. آن عدد می نامند.

3-    دو مجموعه نا تهی را که اشتراک آنها مجموعه تهی است ................. یا .................... نامند.

4-    اعداد مخالف صفر یک جمله ای های ...................... هستند.

5-    اگر دو عبارت جبری به گونه ای باشند که به ازای هر مقداری برای متغیر هایشان مقدارهای یکسانی داشته باشند،عبارت حاصل از تساوی بین آنها را .................. می نامند.

6-    معادلاتی را که با عملیات جبری ساده ، از روی هم بدست می آیند ..................... می نامند.

7-    دو عدد گویا بین عددهای  بنویسید.

8-    جمله ی  را به شکل فارسی بنویسید.

9-    اگر  باشد حاصل عبارت   چیست؟

10- حاصل عبارت  را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.

11- حاصل عبارت   را بنویسید.

12- اگر a , b   اعدادی باشند بطوری که   مقدار  چقدر خواهد بود؟

13- سه نقطه  راس های مثلث هستند نوع این مثلث کدام است؟

الف) قائم الزاویه            ب) متساوی الساقین           ج) متساوی الاضلاع             د) هیچکدام

14- ساده شده عبارت   کدام است؟

الف)              ب)              ج)            د)

15- با استفاده از اتحاد مربع دو جمله ای  محل نقطه چین برابر کدام عبارتهاست؟

الف)               ب)                 ج)                      د) 

16-ریشه دوم عدد 81  کدام است؟

الف) 9                    ب) 9-               ج) 9 و 9-                د) 3و3-

17-نماد علمی عدد   00000000215/0  کدام است؟

الف)                     ب)             ج)                      د)

18-مقدار عبارت  کدام است؟

الف)             ب)                       ج)                  د)

19- مجموعه زیر با نوشتن اعضاء معادل با کدامیک از گزینه هاست؟

الف)      ب) ج)                    د)

 

20- حاصل عبارت زیر کدام است؟


الف) 6-                   ب) 22                 ج) 6+                  د) 22-

/ 0 نظر / 19 بازدید